ДРУГИ ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Оторизиран представител на SEQUENOM

Лаборатория CellGenetics

НАРУШЕНИЯ В РЕПРОДУКТИВНАТА ФУНКЦИЯ

Кариотип се нарича съвкупността от броя, морфологичните особености и големината на хромозомите. Човешкият кариотип е съставен от 46 хромозоми, организирани в 23 двойки.

Кариотипирането е първи метод на избор за търсене на генетични причини за мъжки и женски инфертилитет, тъй като изследването позволява откриване на определени хромозомни изменения, които могат да имат отношение към репродукцията на носителя: възможност за постигане и нормално износване на бременност.

Отклоненията в кариотипа представляват хромозомни преустройства – транслокации и инверсии. Изходите могат да бъдат: невъзможност за оплождане или загиване на плода в различни срокове на бременноста (поради тежките несъвместими с живота генетични дефекти) или по-рядко износване на бременността и раждане на дете с малформации.

Индикации за извършване на цитогенетичен анализ:

 • Липса на забременяване след насочени опити в продължение на една година
 • Женски или мъжки инфертилитет с неизяснена етиология
 • Множество неуспешни IVF опити
 • Хормонални разстройства
 • Първична аменорея
 • Нарушения в сперматогенезата с неизвестна етиология
 • Два и повече спонтанни аборта
 • Доказано фамилно хромозомно преустройство при родственици
 • Хромозомна аберация, установена при пренатална диагностика
 • Случаи на ранна смърт на новородени

Раждане на дете с малформативен синдром или хромозомна болест

Анализът се провежда веднъж, тъй като хромозомният набор не се променя през целия живот.

ТРОМБОФИЛИЯ

Тромбофилията е състояние на повишена тенденция за образуване на кръвни съсиреци. Съсиреците циркулират в кръвообръщението и могат да доведат до запушване на кръвоносен съд и да поставят на риск здравето на майката или да запушат артериолите на плацентата и да нарушат развитието на плода. Механизмите на тромбоза включват дефекти в механизма на коагулация, фибринолиза, агрегация на тромбоцитите и увреждане на ендотела.

Вродената тромбофилия се дължи на генетични варианти (полиморфизми), които са изключително разнообразни по вид и честота. Описани са над 500 генетични изменения, водещи до вродена тромбофилия. Много от тях са извънредно рядко срещани (под 0.01% в общата популация), докато други се установяват в до 50-70% от всички здрави индивиди. Тромбофилията няма ясно изявени симптоми. В много случаи пациентите не разбират за наличието й, докато не се стигне до тромбоза или други усложнения. Често генетичната тромбофилия няма клинична изява до момента на настъпване на бременност.

Наследствените тромбофилии са свързани с ранно и късно повтарящи се загуби на плода в резултат на утеро-плацентарни микросъдови тромбози и хипоперфузия. Усложнения като забавяне на вътреутробното развитие, вътреутробна смърт на плода, отлепване на плацентата, както и прееклампсия са също свързани с анормална плацентарна васкуларизация (съдообразуване). Генетичната тромбофилия е причина за около 30% от тези усложнения на бременността. Неуспешната или усложнена бременност се свързва с майчина тромбофилия, но също може да бъде породена от тромбофилия на плода  в следствие на наследяване на майчините и бащините гени за тромбофилия.

Своевременното установяване на наличието на фактори, повишаващи риска от тромбоза, позволява адекватно приложение на лекарствени средства, които да предотвратят развитието на усложнения, свързани с плода или с майката.

Чрез венозна кръв от пациента могат да бъдат изследвани най-честите генетични вариации, свързани с повишен риск за тромбофилия.

Лаборатория CellGenetics предлага следните панели за вродена тромбофилия:

 • Основен панел – 4 фактора: F2 (20210G>A), F5 Leiden (1691G>A), MTHFR (677C>T), PAI-1 (4G/5G)
 • Разширен панел – 10 фактора: F2 (20210G>A), F5 Leiden (1691G>A), MTHFR (677C>T), MTHFR (1298A>C), PAI-1 (4G/5G), F13 (Val34Leu), EPCR haplotype (4 полиморфизма)
Тромбофилия-Laboratoria-CellGenetics

НОСИТЕЛСКИ СТАТУС

 • Муковисцидоза: чести за България мутации в CFTR гена
 • β-таласемия: мутации в HBB гена
 • Спинална мускулна атрофия (делеции ех 7,8 в SMN1)
 • Дистрофия на Duchenne и Becker – делеции, дупликации в дистрофиновия ген (DMD)
 • Определяне на експанзия на три нуклеотидни повтори – хорея на Huntington (HTT)
 • Постнатален скрининг за микроделеционни синдроми: DiGeorge, Wolf-Hirschhorn, Cri du Chat, Prader-Willi, Angelman, 1p36 делеция и др.
 • Постнатален скрининг за субтеломерни делеции и дупликации
 • Изследване за носителство на единичен вариант чрез Sanger секвениране в семейство с доказана мутация
 • Потвърждаване на носителство на единичен вариант чрез Sanger секвениране в семейство с доказана мутация

ИНВАЗИВНИ ПРЕНАТАЛНИ ТЕСТОВЕ

 • Пренатален ДНК фрагментен анализ: хромозоми 13, 18, 21, Х, У
 • Пренатален ДНК анализ на моногенни болести (при доказано носителство в семейството)
 • ДНК анализ на патологични бройни вариации в целия геном ChromoSeq®: покрива пълни/частични анеуплоидии, небалансирани транслокации, микроделеции и микродупликации, делеции и дупликации в конкретни гени

 

АНАЛИЗ НА АБОРТИВЕН МАТЕРИАЛ

 • ДНК фрагментен анализ на абортивен материал: хромозоми 13, 18, 21, Х, У
 • ДНК фрагментен анализ на абортивен материал: хромозоми 15, 16 и 22
 • ДНК фрагментен анализ на абортивен материал: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х, У
 • ДНК анализ на патологични бройни вариации в целия геном ChromoSeq®: покрива пълни/частични анеуплоидии, небалансирани транслокации, микроделеции и микродупликации, делеции и дупликации в конкретни гени

 

ИЗОЛИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДНК МАТЕРИАЛ

 • ДНК изолиране, банкиране и съхраняване

Оторизиран представител на SEQUENOM

Лаборатория CellGenetics

Лаборатория „CellGenetics“ е най-новото звено към Тъканна банка „Садаса 2007“, която вече 10 години е лидер в съхранението на стволови клетки и ексклузивен представител на английската банка за съхранение „Cells4Life“. ТБ „Садаса“ разширява дейността си, като отваря нова генетична и медико-диагностична лаборатория „CellGenetics“, която ще се занимава със специализирани анализи на данни от цялостно геномно секвениране и пълен набор от услуги в областта на клиничната диагностика.

Геномното секвениране представлява широкоспектърно генетично изследване, при което се установява последователността на близо 100% от човешкото ДНК. Изследването е ново за българския пазар, като с въвеждането му основната цел на екипа ни е да създадем устойчив модел за развитие на персонализираната медицина и геномика в България, предлагайки на клиентите си достъпен начин да получат пълните данни от генома си. След генериране на данните основна отговорност на екипа ни от експерти е да спомогнем при интерпретацията на геномните секвенции, извършвайки таргетни анализи на различни панели от гени в зависимост от интереса на клиента.

Геномното секвениране дава информация за последователността от бази на всеки един протеин-кодиращ ген, както и на всички РНК гени и други функционални региони, регулиращи генната експресия.

Left Menu Icon